Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào

29/05/2020 02:51:07 PM

Tài liệu phục vụ Đại hội

Bấm vào từng mục để xem và tải về tài liệu


01- Thông báo v/v thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào

03- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào

04- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05- Báo cáo tài chính năm 2019

06- Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

07- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

08- Tờ trình các nội dung cơ bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào

09- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào Ngày 04 tháng 06 năm 2020

10- Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Tổng truy cập: 1549050