Thông báo về việc lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

31/03/2020 09:10:17 AM

Số: 28 /TB-BTCĐH ngày 30/3/2020

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản


Ban Tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào (BTC) xin Thông báo đến toàn thể các cổ đông của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Dự kiến sau ngày 15/04/2020;

- BTC sẽ có Thông báo trước khi tổ chức Đại hội 05 (Năm) ngày.

2. Hình thức Đại hội: Tuỳ theo tình hình cụ thể, BTC sẽ áp dụng theo Khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

(1) Tổ chức Đại hội tập trung tại một địa điểm

(2) Tổ chức Đại hội cùng một thời gian tại nhiều địa điểm.

3. Nội dung Đại hội: Tuỳ theo hình thức Đại hội, BTC sẽ gửi tới các cổ đông nội dung và Tài liệu Đại hội kèm theo Thông báo tổ chức Đại hội sau ngày 15/04/2020.

4. Các nội dung (Tài liệu phục vụ Đại hội và các nội dung khác tại các Thông báo 22/TB-BTCĐH ngày 23/03/2020: Không thay đổi.

Thông báo này được đăng tải trên website Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào (http://www.dsyenlao.vn), thay thế Thư mời dự Đại Hội

 Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 1

Tổng truy cập: 1543404