Bạn đang xem: Trang chủ » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị công ty CPĐS Yên Lào

18/06/2020 03:50:46 PM

Số: 68 /QĐ-HĐQT ngày 09/6/2020

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản


Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyêt định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Điều lệ Công ty; Luật Doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu, thay mặt HĐQT lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của HĐQT; Điều lệ Công ty; Luật Doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo thống nhất quản lý Công ty; trực tiếp chỉ đạo những vấn đề lớn, quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng và nhiệm vụ của HĐQT.

3. Chủ tịch HĐQT phân công các thành viên trong HĐQT theo dõi, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty theo chuyên đề hoặc theo lĩnh vực. Việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhằm xác định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên để chủ động giải quyết các công việc cụ thể trước khi đưa ra HĐQT xem xét quyết định và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

4. Các thành viên của HĐQT được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và chuẩn bị nội dung báo cáo HĐQT trong lĩnh vực được phân công đảm bảo yêu cầu của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

5. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT về những vấn đề lớn, nhạy cảm, quan trọng, vượt thẩm quyền, mới phát sinh hoặc những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau và các tồn tại cần giải quyết.

6. Đối với những công việc có sự chồng chéo về chuyên đề, lĩnh vực hoặc nội dung liên quan đến hai thành viên HĐQT trở lên, Chủ tịch HĐQT sẽ phân công một thành viên chủ trì phụ trách.

7. Trường hợp vắng mặt không thể thực hiện được các quyền và nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc, quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt vì lý do chính đáng, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện thực tế, Chủ tịch HĐQT trực tiếp giải quyết hoặc phân công điều chỉnh công việc cho các thành viên HĐQT khác theo dõi, giải quyết.

9. Tùy theo tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh sự phân công giữa các thành viên trong HĐQT cho phù hợp. Khi có sự điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải bàn giao nội dung, công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Chủ tịch HĐQT.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 11

Tổng truy cập: 1534950