Quyết định thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022 03:26:43 PM

Số: 08 /QĐ-HĐQT ngày 17/02/2022

Bấm vào đây để xem và tải về văn bản

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Điều 2. Thành lập tổ giúp việc cho Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Tổ chức và Tổ giúp việc:

1. Ban Tổ chức:

- Xây dựng chương trình Đại hội;

- Phát hành Thư mời Đại hội;

- Chuẩn bị nội dung các báo cáo và tài liệu của Đại hội;

- Tổ chức Đại hội;

- Báo cáo Tổng công ty đường sắt Việt Nam về kết quả Đại hội.

2. Tổ giúp việc:

- Dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban Tổ chức;

- Lập danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2020;

- Chuyển Thư mời Đại hội theo địa chỉ tại danh sách cổ đông;

- Đưa Tài liệu Đại hội lên Web của Công ty;

- In ấn Tài liệu Đại hội (Các Báo cáo, Phiếu Biểu quyết...);

- Tiếp nhận Xác nhận tham gia Đại hội của các cổ đông;

- Đối chiếu thủ tục với các cổ đông trước khi vào Đại hội;

- Tổng hợp tổng số lượng cổ đông, tổng số cổ phần tham gia Đại hội;

- Chỉ dẫn cổ đông trong quá trình Đại hội;

- Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong quá trình kiểm phiếu Biểu quyết;

- Hoàn thiện hồ sơ Đại hội gửi HĐQT.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 5

Tổng truy cập: 1534940