Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

25/04/2022 10:39:00 AM

Số: 818 /KH-ĐSYL ngày 18/9/2019


Bấm vào đây để xem và tải về Kế hoạch

Bấm vào đây để xem và tải về Tài liệu tuyên truyền


Căn cứ Kế hoạch số 2673/KH-ĐSYL ngày 27/8/2019 của Tổng công ty Đường săt Việt Nam về việc “Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giai đoạn 2019-2021”.

Thực hiện Thông báo kết luận hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ công ty số 33-TB/ĐU ngày 11/9/2019 của Đảng ủy công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào ban hành kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2021

Thủ trưởng các đơn vị (Trưởng các phòng ban, Giám đốc Chi nhánh, Đội trưởng, Cung trưởng,..) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả.

Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị tham mưu, có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch này.Nguồn:

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 02163501096

Fax: 029.3864319

Email: info@yenlao.com

Online 1:

Online 2:

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Tổng truy cập: 1543410